Blog Post

میزان مصرف نوجوانان از فضای مجازی دو برابر بزرگسالان است


فضای مجازی

عضو شورای نظام روانشناسی استان اصفهان گفت: میزان مصرف نوجوانان از فضای مجازی و اینترنت حدود ۱۲ درصد و دو برابر بزرگسالان است در حالی که میزان مصرف در افراد بزرگسال تنها ۵ درصد بوده و کاستن از سطح آن نیازمند سواد رسانه‌ای والدین است.

About sungraph

Related Posts