Blog Post

اروپا تحریم موشکی ایران را نپذیرفت


شورای اروپا

وزیر امور خارجه ایرلند با بیان اینکه اتحادیه اروپا قویا خواستار حفظ توافق هسته ای با ایران (برجام) است، گفت: توافق نشست این بود که اروپا باید یکپارچه و متحد عمل کند و اعتماد زیادی به سه کشور اروپایی مشارکت کننده در برجام وجود داشت، اما هیچ تصمیمی در زمینه افزایش تحریم ها اتخاذ نشد.

About sungraph

Related Posts