Blog Post

اطمینان‌بخشی والدین استرس فرزندان را افزایش می‌دهد


 استرس فرزندان

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: یکی از علت‌های ایجاد استرس کودکان، تایید مدوام والدین است که با این تایید، کودک در همان لحظه استرسی ندارد اما در هفته‌ها و ماه‌های بعد سطح استرس او به اطمینان‌بخشی‌های والدین افزایش می‌یابد.

About sungraph

Related Posts