Blog Post

ضرورت توجه به چالش‌ها و چشم‌اندازهای آموزش کودکان با نیازهای خاص 


آموزش کودکان

دبیر علمی اولین همایش و جشنواره کشوری کودکان با نیازهای خاص گفت: ابزارهای غربالگری یکی از مهم ترین نیازهای آموزش و پرورش کودکان با نیازهای خاص است.

About sungraph

Related Posts