Blog Post

استان اصفهان در رتبه سوم زایمان سزارین قرار دارد


رییس اداره مامایی

رییس اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ایران در بخش زایمان با سزارین دارای آمار بالایی است و در سطح کشور نیز استان اصفهان در رتبه سوم زایمان با سزارین قرار دارد این در حالی است که قبل از طرح تحول سلامت آمار زایمان‌های سزارین در کشور ۶۲.۳ بوده و اکنون این رقم به ۵۶ درصد رسیده.

About sungraph

Related Posts