Blog Post

خیانت در امانت سفته

امانتداری در اموال سپرده شده به شخص علاوه بر بحث قانونی آن در مباحث شرعی نیز بسیار مورد توجه قرار داشته و به قبح خیانت در امانت تاکید بسیاری شده است . نکته ی حائز اهمیت این است که عموما این جرم نسبت به اموال مادی و ملموس قابل تصور است اما بر خلاف این تصور با توجه به رواج استفاده از اسناد تجاری در معاملات ، امروزه می توان به بحث خیانت در امانت اسناد تجاری به یکی از مبتلا به ترین انواع سایت خیانت در امانت اشاره کرد . اسناد تجاری عموما جهت پرداخت مدت داراستفاده می شوند امادر برخی موارداین اسناد جهت تضمین معامله و ضمانت پرداخت به کاربرده می شود بطور مثال در معامله ای که ثمن آن بصورت اقساطی پرداخت می شود خریدار سفته ای بابت تضمین پرداخت به فروشنده می دهد که ممکن است وصف امانی بودن در متن سفته قید شود یا نشود ، در حالت اول در صورت کارسازی سفته توسط فروشنده قبل از تحقق شراط وصول ان جرم خیانت در امانت محقق شده زیرا وصف امانت صریحا در متن چک قید شده است اما در حالت دوم که وصف امانت مغفول مانده تحقق جرم نیاز به طرح شکایت واحد از وصف امانت توسط دادرس دارد . با توجه به توضیحات مذکور بحث خیانت در امانت در سفته قابلیت تحقق داشته و در صورتی که بتوان وصف امانی بودن را احراز نمود . می توان وقوع این جرم را احراز کردو صرف کار سازی سفته امانی حتی اگر منجربه دریافت وجه آن هم نشود جهت احراز خیانت در امانت کفایت می کند و لزومی جهت دستیابی به مال موضوع سفته وجود ندارد .

تفاوت خیانت در امانت و کلاهبرداری :

۱-در کلاهبرداری انتفاع مهم است ولی در خیانت در امانت کیفری مهم نیست .

۲- در کلاهبرداری ، متهم با وسایل متقلبانه مال را به دست می آورد ولی در خیانت در امانت ، مال سپرده شده است .

تفاوت خیانت در امانت و سرقت :

درسرقت ، مال به طور مخفی تحصیل می شود .

تفاوت خیانت در امانت و تخریب :

ممکن است جرم تخریب و خیانت در امانت توام مطرح شوند .

About sungraph

Related Posts