Blog Post

بگو مگوی پورابراهیمی و پزشکیان در جلسه استیضاح وزیربه گزارش نیوزنگار پارلمانی سان گراف، محمدرضا پور ابراهیمی که حمایت آقای پزشکیان از ربیعی را زیر سوال می برد با نام بردن از «زهرا پزشکیان» خطاب به نماینده تبریز در مجلس گفت: شما به ما بگوئید که ایشان در پتروشیمی جم چه کاره هستند؟

به دنبال این اتهام پزشکیان گفت: دختر من در پتروشیمی جم به عنوان پیمانکار کار می کند. فوق لیسانس شیمی از دانشگاه شهید بهشتی است و قبل از آقای ربیعی هم در آنجا مشغول شده است. بنابراین سخنان آقای پورابراهیمی بی پایه است.

About sungraph

Related Posts