Blog Post

درآمد پزشکان افزایش نیابد کنترل زیرمیزی‌ها سخت می‌شود


عباسعلی جوادی

رییس سازمان نظام پزشکی اصفهان گفت: چنانچه شرایط فعلی ادامه یابد و در خصوص افزایش دستمزد پزشکان برنامه ریزی نشود، ممانعت از گرفتن زیر میزی کار آسانی نخواهد بود.

About sungraph

Related Posts