Blog Post

نباید ارتباط مالی بین پزشک و داروخانه ها برقرار شود


دانشگاه علوم پزشکی

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه نباید ارتباط مالی بین پزشک و داروخانه و تجیهزات پزشکی و آزمایشگاه برقرار باشد، گفت: در صورتی که این نوع ارتباط ها به نحوی اثبات و روشن شده عواقب سختی را برای متخلفان به دنبال خواهد داشت.

About sungraph

Related Posts