Blog Post

درخواست طلاق در گروه وکلای تهران

در خصوص درخواست طلاق در گروه وکلای تهران نکته ای که از اهمیت خاصی برخوردار است، این است که زن و مرد باید در خصوص کلیه امور مالی و غیرمالی خود با هم توافق کنند. بعد از اینکه زن و مرد در امور مشترک مربوط به زوجیت به توافق رسیدند، می توانند برای طلاق توافقی اقدام نمایند؛ این توافقات می تواند در جلسه دادگاه باشد یا اینکه در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد تا به طریق رسمی ثبت شود و اگر طرفین مایل بودند میتوانند از همان ابتدا به وکلای دادگستری مراجعه کنند و شرح توافقات خود را به وکلای خویش ارائه داده تا وکلای ایشان مراحل قانونی طلاق توافقی را به انجام برساند.

بعد از ثبت دادخواست، دادگاه صالح بر اساس آدرس محل سکونت مشترک زوجین تعیین می شود. زوجین می‌توانند در هنگام ثبت دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی (یا در بعضی از شهرستان ها که ثبت دادخواست الکترونیکی اجباری نشده است، در واحد ثبت دادخواست) مشروح توافقات خود را ضمیمه دادخواست نمایند و نکتۀ دیگر اینکه دفاتر خدمات قضایی متن از پیش آماده شده دادخواست را در اختیار دارند از همین رو صرف دادن دادخواست طلاق توافقی برای شروع کفایت میکند و نیازی به ثبت همه توافقات در خصوص امور مالی و غیرمالی در متن دادخواست یا به ضمیمۀ آن نیست.
مراحل درخواست طلاق از طرف زن :

بعد از تعیین دادگاه صالح و شعبه مربوطه، برای زوج و زوجه پیامکی ارسال می‌شود که در آن شعبۀ مربوطه و تاریخ و زمان رسیدگی و مراجعه مشخص شده است و زن و شوهر بایستی در آن تاریخ مقرر به شعبه مراجعه کنند. بعد از اینکه زوجین در جلسه رسیدگی حضور یافتند و خواسته خود مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) را مطرح کردند، دادگاه طرفین را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می‌دهد و زوجین در این مراکز علّت عدم تفاهم و طلاق خود را مطرح می کنند، مشاوره سعی در ایجاد صلح و سازش بین زوجین خواهد کرد و اگر این سازش حاصل نشد، واحد مشاوره نظر کارشناسانه خود را به صورت مکتوب و مدلل به دادگاه اعلام می کند اما دادگاه با ملاحظه نظر کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای ( گواهی عدم امکان سازش ) می نماید.

نکته دیگر اینکه زن و شوهر باید در همان جلسه دادگاه حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی خود را ساقط کنند؛ چرا که در این صورت، رأی دادگاه قطعیت یافته و مدیر دفتر دادگاه گواهی قطعیت را در سه نسخه صادر و به هر یک از طرفین یک نسخه از آن را میدهد.
درخواست طلاق توافقی :

برخلاف آنچه برخی از زوجین تصور می‌کنند، امکان مراجعه مستقیم به دفترخانه رسمی طلاق ( برای گرفتن طلاق ) قبل از مراجعه به دادگاه خانواده و صدور رأی در این زمینه وجود ندارد و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین می توانند برای ثبت رسمی طلاق به دفترخانه طلاق ( محضر ) مراجعه نمایند. پس از اینکه گواهی عدم امکان سازش از جانب دادگاه صادر شد، طرفین فقط سه ماه فرصت دارند تا با ارائه گواهی مذبوربه یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه کنند و پس از ارائۀ گواهی عدم امکان سازش، سه ماه دیگر فرصت جهت تسلیم مدارک لازم به دفترخانه دارند و اگر هر کدام از این دو فرصت سه ماهه سپری شود، اعتبار این گواهی و کلیه توافقات میان زوجین که گواهی مذکور بر اساس آن صادر شده از بین خواهد رفت. در ضمن باید به این نکته توجه کنید بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، در مدت اعتبار سه ماهۀ آن، هیچ کدام از طرفین نمی توانند قبل از مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق به صورت یکطرفه توافقات را از بین ببرند و این توافقات اولیه برای درخواست طلاق توافقی فقط با توافق بعدی هر دو طرف مبنی بر برهم زدن توافقات اولیه از بین خواهد رفت.

پس از اینکه گواهی عدم امکان سازش صادر شد، زوجه در صورتی که دوشیزه (باکره) باشد، باید در ضمن توافقات به این امر اقرار کند و قبل از اجرای صیغه طلاق در دفترخانه رسمی طلاق با مراجعه به پزشکی قانونی، گواهی سلامت بکارت بگیرد، اما اگر دوشیزه نباشد ضمن اقرار بر این امر در توافقات، بایستی آزمایش خون داده و گواهی عدم بارداری بگیرد. مطابق ماده ۳۱ قانون حمایت از خانواده، ارائه گواهی پزشکی ذیصلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند. بنابراین پس از این مرحله زوجین با در دست داشتن گواهی عدم بارداری و قطعیت گواهی عدم امکان سازش، می توانند به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و نسبت به اجرای رأی طلاق اقدام کنند و صیغه طلاق در خصوص آنها جاری شده و طلاق ثبت خواهد شد.
درخواست طلاق توسط وکیل :

در مواقعی که زوج و زوجه برای مراجعه به دفتر رسمی طلاق ( درخواست طلاق ) با یکدیگر همکاری نکنند، مسائل مختلفی شکل خواهد گرفت؛ برای مثال هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، دفترخانه به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

اما در صورتی که زوج برای مراجعه به دفترخانه همکاری نکند در صورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده رأی یا به موجب سند رسمی، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست، اما در غیر این صورت، یعنی در حالتی که زن وکالت بلاعزل از جانب مرد در این خصوص نداشته باشد امکان اجرای صیغه طلاق وجود نداشته و با انقضاء مدت سه ماهه گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط می گردد.

و از این رو با توجه به تبصره ماده ۳۴ قانون حمایت از خانواده هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود، کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است نیز ملغی می گردد. بنابراین داشتن وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق برای زن در طلاق توافقی نکته ای است که زنان در هنگام انجام توافقات مختلف بایستی به آن توجه کرده و در این خصوص به توافق برسند تا از مشکلات عدم حضور زوج در دفترخانه اجتناب شود.

منبع : طلاق توافقی در گروه وکلای تهران ( talagh-tehran.ir )

About sungraph

Related Posts