Blog Post

علت بروز بیماری های ژنتیکی چیست؟


بیماری ژنتیک

یک متخصص ژنتیک گفت: بیماری‌های ژنتیکی در اثر تغییر ژن ها به وجود می آیند، تغییر هر کدام از این ژن ها می تواند عامل به وجود آمدن بیماری های کشنده و ناتوان کننده در وجود انسان شود.

About sungraph

Related Posts