Blog Post

راهکارهای تقویت نشاط در سالمندان


سالمندان-در-پارک.jpg

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان گفت: دوران سالمندی برابر با ناتوانی افراد نیست، باید روی افزایش نشاط و شادابی افراد سالمند در این دوران تمرکز کرد. مورد پذیرش قرار دادن و مشارکت  سالمندان در برنامه ها، فعالیت ها و پرکردن اوقات فراغت آنها باعث افزایش نشاط در این دوران می شود.

About sungraph

Related Posts